Obnova ceste Đurići – Savski nasip

U rujnu 2017. su započeli terenski radovi na obnovi ceste Đurići – Savski nasip, kao jednog od infrastrukturnih objekata predviđenih za obnovu u sklopu projekta ForestFlow. Cesta se nalazi na području Općine Gunja i Drenovci u Republici Hrvatskoj. Prilikom katastrofalnih poplava 2014. godine pretrpjela je velika oštećenja pri čemu je izgubila veći dio svoje funkcionalnosti.

Njenom obnovom omogućit će se Hrvatskim vodama brži i lakši pristup nasipu radi održavanja, a time boljoj pripremi i intervenciji u slučaju budućih poplava, šumarska struka će moći pristupiti gospodarenju i obnovi šuma, a lokalno stanovništvo će imati bolji pristup svojim poljoprivrednim površinama tijekom cijele godine.

Radovi na cesti u dužini od 2 kilometra su započeli sanacijom donjeg stroja ceste, pri čemu se vrši stabilizacija tla skidanjem humusa, nakon čega slijedi strojno planiranje trase te valjajanje nasipa i posteljice statičkim valjkom.